Go Experience Oy:n yleiset sopimusehdot

1. Sopimuksen ja sopimusehtojen voimassaolo
Nämä sopimusehdot tulevat kumpaakin sopijaosapuolta sitoviksi tilaajan tutustuttua sopimusehtoihin ja hyväksyessä ne hyväksymällä tehty tarjous. Sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti molempien osapuolten suostumuksella.

2. Varaukset ja peruutukset
Vahvistettu varaus katsotaan syntyneeksi silloin, kun tilaaja hyväksyy tehdyn tarjouksen. Tarjous voidaan hyväksyä myös suullisesti. Tilaajalle lähetetään kuitenkin aina kirjallinen tilausvahvistus. Go Experience Oy pidättää itsellään oikeuden tarjota samoja tiloja ja ohjelmia useille asiakkaille samalle päivämäärälle. Ensimmäisenä varauksensa vahvistanut asiakas saa kyseisen tilan / ohjelman. Varaus kannattaa siis vahvistaa mahdollisimman pikaisesti tarjouksen saamisen jälkeen. Go Experience Oy ei vastaa asiakkaalle tai kolmansille osapuolille tapahtuvista menetyksistä vahvistamattomien varausten aiheuttamien muutosten tai kulujen suhteen. Vahvistetun varauksen peruutus on mahdollista vain kirjallisesti. Vahvistettu varaus katsotaan peruutetuksi silloin, kun kirjallinen peruutus on saapunut Go Experience Oy:n haltuun. Peruutetusta aiemmin vahvistetusta varauksesta peritään 25% koko tilaisuuden hinnasta peruutuksen tapahtuessa 91-180 päivää, 50% peruutuksen tapahtuessa 31-90 päivää ja 100% peruutuksen tapahtuessa 0-30 päivää ennen tilaisuutta. Force majeur-tyyppisessä tilanteessa Go Experience Oy:n peruuttaessa tilaisuuden, rajoittuu korvausvelvollisuus mahdollisten maksusuoritusten palauttamiseen.

3. Laskutus
Tilaisuus laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen maksuehdon ollessa 7 vrk netto, ellei toisin sovita. Järjestelykulut sekä mahdolliset tilaisuudessa tarvittavat vuokratilat laskutetaan kuitenkin varausmaksuna ennen tilaisuutta. Vuokratilojen varaus vahvistetaan maksamalla täysimääräisenä varausmaksu. Varausmaksun laiminlyönti ei pura automaattisesti tehtyä sopimusta mutta Go Experience Oy ei vastaa tilaajan maksun myöhästymisestä johtuvista mahdollisista muutoksista tilavarauksiin tai saatavilla oleviin tiloihin. Tilaajan laiminlyödessä varausmaksun on Go Experience Oy:llä oikeus purkaa sopimus niin halutessaan. Kaikkiin laskuihin lisätään laskutuslisä 6€.

4. Salassapito ja rekrytointikielto
Kumpikin sopijaosapuoli sitoutuu olemaan luovuttamatta eteenpäin tai käyttämättä hyväkseen neuvotteluissa, sopimuksessa, tilaisuudessa tai muulla tavoin haltuunsa päätynyttä tietoa tavalla, joka voisi olla omiaan haittaamaan toisen osapuolen liiketoimintaa tai muulla tavoin olemaan tämän edun vastaista. Sopijaosapuolet sitoutuvat pidättäytymään toisen osapuolen työntekijöiden aktiivisesta lähestymisestä rekrytointitarkoituksessa sopimuksen voimassaoloaikana sekä välittömästi sen jälkeen. Tilaaja sitoutuu toimittamaan Go Experience Oy:lle tiedoksi tilaisuuden luonteesta riippuen mahdolliset kuluttajaviraston ohjeistuksen edellyttämät ennakkotiedot osallistujien terveydentilasta. Näitä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja ne hävitetään asianmukaisesti välittömästi tilaisuuden jälkeen.

5. Alihankinnat ja sopimuksen siirtäminen
Go Experience Oy:llä on oikeus käyttää alihankkijoita toteuttaakseen tilaisuuden parhaalla mahdollisella tavalla. Sopimuksen saa kokonaan siirtää, myydä tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle vain kaikkien sopijaosapuolten kirjallisella suostumuksella.

6. Reklamaatiot ja erimielisyydet
Tilaajan ollessa tyytymätön saamaansa palveluun tulee mahdollinen reklamaatio tehdä seitsemän vuorokauden kuluessa tilaisuuden päättymisestä. Reklamaatio katsotaan tehdyksi sen päädyttyä Go Experience Oy:n haltuun. Mahdolliset korvausvaatimukset tulee esittää samalla. Go Experience Oy:n korvausvelvollisuus rajoittuu tilaisuuden hintaan eikä kata esimerkiksi kolmansille osapuolille tai suhteessa näihin tapahtuneita vahinkoja. Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin ja viime kädessä Vantaan käräjäoikeudessa.