TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Go Experience Oy
Y-tunnus 1026731-5
Tikkurilantie 44
01300 Vantaa
045 237 2702
info@goexperience.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mila Katajisto
045 237 2702
mila@goexperience.fi

3. Rekisterin nimi

Go Experience Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään palvelusuhteen hoitamiseksi, toimeksiantojen toteuttamiseksi sekä asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, jotta asiakkaan tekemään tarjouspyyntöön voidaan vastata ja tarjous saadaan toimitettua oikealle henkilölle ja oikealla sisällöllä varustettuna ja jotta tilattu palvelu voidaan toteuttaa sovitusti.

Tietoja hyödynnetään myös liiketoiminnan suunnitteluun, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja näihin liittyviin myynti- ja markkinointitoimenpiteisiin sekä niiden kohdistamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan muun muassa asiakkaan nimi, yritys, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Lisäksi rekisteriin kerätään tietoja asiakkaan tilaamista palveluista sekä muusta asiakashistoriasta. Asiakkaan tietoihin tallennetaan myös tarpeelliset tiedot laskutusta ja palvelun toimittamista varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot tulevat pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään, joissain tapauksissa tietoja saatetaan saada myös yhteistyökumppaneilta. Lisäksi rekisterinpitäjä päivittää tietoja asiakassuhteen edetessä.

Asiakastietoja voidaan hankkia myös ostopalveluna.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa ylläpitoon, käyttäjätietojen analysointiin, asiakasviestintään, toimitusten toteuttamiseen sekä laskutukseen. Henkilötietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kuin ne osallistuvat palvelujen toteuttamiseen ja tässä tietosuojalausekkeessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkupera¨isiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja asiakkuuksien hallinnan ja markkinoinnin tarkoituksissa.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytänteidensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä.

Henkilötietoja sisältäviin tietojärjestelmiin on käyttöoikeudet vain sellaisilla henkilöillä, joiden työnkuva edellyttää tietojen käsittelyä. Henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisena tietona, ja kaikki järjestelmät on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Tietoa käsitellään ja säilytetään manuaalisessa muodossa korkeintaan väliaikaisesti, ja kaikki manuaalisesti talletettu sekä henkilötietojen käsittelyn yhteydessä ylijäänyt tieto tuhotaan asianmukaisesti. Manuaalisesti talletettavia tietoja säilytetään tilassa, johon ulkopuolisilla henkilöillä ei ole pääsyä.

Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan henkilötietolain (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteripitäjä pitää tietosuojaselosteen rekisteröidyn saatavilla. Henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot tai saada tietää, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjä ilmoittaa samalla rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja mihin rekisterin tietoja tyypillisesti käytetään ja luovutetaan.

Pyydettäessä rekisterinpitäjä antaa nämä tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, poistamista ja täydentämistä.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia seka¨ markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla sähköpostitse yhteyttä selosteessa mainittuun rekisteriyhdyshenkilöön.

Asiakas voi halutessaan myös kieltää rekisterinpitäjää lähettämästä tämän tietoja kolmansille osapuolille (yhteistyökumppanit).